Газрын зураг руу буцах


phone

495 075 185, 844 06 06 06

access_time

ČT 8.30-12

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 550,-Kč

phone

800 800 980

access_time

ÚT 15-18

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

phone

495 832 220, 495 833 773, 495 832 329

access_time

Individuálně po předchozí domluvě

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

734 316 538

access_time

PO – Pá 9-17

Донтуулах бодис хэрэглэгчид болон тэдний ойр дотны хүмүүст зориулсан
.

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

phone

499 828 144, 731 441 269

access_time

PO,ST 12-17

ÚT, ČT, PÁ 12-16

ČT 17-18 veřejnost

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – anonymně

Гепатитын С вирусний шинжилгээ

Тэмбүүний шинжилгээ

Гепатитын В вирусний шинжилгээ