Quay lại bản đồ


phone

495 075 185, 844 06 06 06

access_time

ČT 8.30-12

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-Kč

phone

800 800 980

access_time

ÚT 15-18

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

phone

495 832 220, 495 833 773, 495 832 329

access_time

Individuálně po předchozí domluvě

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

734 316 538

access_time

PO – Pá 9-17

Dành cho người sử dụng ma túy và người thân của họ .

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

phone

499 828 144, 731 441 269

access_time

PO,ST 12-17

ÚT, ČT, PÁ 12-16

ČT 17-18 veřejnost

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – anonymně

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC)

Xét nghiệm HIV

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB)