Газрын зураг руу буцах


phone

387 712 383, 844 06 06 06

access_time

PO 7-10

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 550,-Kč

phone

387 874 656

access_time

PO – PÁ 9:30 – 14:30

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ

phone

800 800 980

access_time

ČT 15-18

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – NE

Туршилтын өмнөх асуулга >> эндээс <<

phone

777 180 188

access_time

vždy první středa v měsíci od 17,00 – 20,00 hodin

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Testování pro ženy pracující v sexbyznysu

Олон нийтэд зориулсан шинжилгээ (ХДХВ-ийн хурдан шинжилгээ):

 každé první úterý v měsíci 16 – 18, үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

725349353

access_time

PO, ST, PÁ 9-17

ÚT, ČT 8-16

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

388310147

access_time

PO, ST 8-17

ÚT, ČT 8-16

PÁ 10-16

Veřejnost prosíme o objednání.

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

383322357

access_time

PO, ST 8-17

ÚT, ČT 8-16

PÁ 10-16

Veřejnost prosíme o objednání.

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

775588533

access_time

test po předchzím telefonickém objednání

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

775 255 389, 381 255 999

access_time

test po předchzím telefonickém objednání

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй