Quay lại bản đồ


phone

387 712 383, 844 06 06 06

access_time

PO 7-10

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-Kč

phone

387 874 656

access_time

PO – PÁ 9:30 – 14:30

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV

phone

800 800 980

access_time

ČT 15-18

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – NE

phone

777 180 188

access_time

vždy první středa v měsíci od 17,00 – 20,00 hodin

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Testování pro ženy pracující v sexbyznysu

Xét nghiệm cho công chúng (xét nghiệm HIV nhanh):

 každé první úterý v měsíci 16 – 18, miễn phí, ẩn danh

phone

725349353

access_time

PO, ST, PÁ 9-17

ÚT, ČT 8-16

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

388310147

access_time

PO, ST 8-17

ÚT, ČT 8-16

PÁ 10-16

Veřejnost prosíme o objednání.

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

383322357

access_time

PO, ST 8-17

ÚT, ČT 8-16

PÁ 10-16

Veřejnost prosíme o objednání.

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

775588533

access_time

test po předchzím telefonickém objednání

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

775 255 389, 381 255 999

access_time

test po předchzím telefonickém objednání

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí