Газрын зураг руу буцах


phone

800 800 980

access_time

ČT 15 – 18

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

phone

482 411 624

access_time

ST 11.15 – 12.15

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 550,-

phone

482 713 002

access_time

PO – PÁ 8,00 – 11,00 12,30 – 15,00

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ, гепатетын С вирус, тэмбүүний хялгасан судасны цусны түргэвшилсэн шинжилгээ

phone

487 831 545

access_time

PO – PÁ – 11 12,30 -15,00

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ, гепатетын С вирус, тэмбүүний хялгасан судасны цусны түргэвшилсэн шинжилгээ