Quay lại bản đồ


phone

800 800 980

access_time

ČT 15 – 18

không cần đặt trước

opacity

xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

phone

482 411 624

access_time

ST 11.15 – 12.15

không cần đặt trước

opacity

xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-

phone

482 713 002

access_time

PO – PÁ 8,00 – 11,00 12,30 – 15,00

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm nhanh HIV, HCV, giang mai qua máu mao mạch

phone

487 831 545

access_time

PO – PÁ – 11 12,30 -15,00

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm nhanh HIV, HCV, giang mai qua máu mao mạch