Quay lại bản đồ


phone

777 196 481

access_time

PO 15-17

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 685,-

phone

571 196 481

access_time

ÚT 12.30-14.30

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 685,-

phone

774 256 540

access_time

PO 8-12 13-18

ÚT 8.30-12 13-16

ST 8-12 13-18

ČT 8.30-12 13-16

PÁ 8.30-12 13-16

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

571 436 900, 737 451 757

access_time

Sau khi đặt hẹn qua điện thoại

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

773 454 862

access_time

PO – PÁ 10-16

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

phone

777 454 795

access_time

PO – PÁ 11-16

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

602 658 087

kcvm@agarta.cz

access_time

PO – ČT 8-16

Po předchozím objednání

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí