Quay lại bản đồ


phone

567 574 733, 731 801 834

access_time

PO 8-15

ST 8-15

PÁ 8-12

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 600,-

phone

777 180 209

access_time

vào thứ tư đầu tiên của tháng từ 16 – 19

Testování veřejnosti na HIV (rychlotesty)

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

phone

606 064 881

access_time

PO – PÁ 8-16

primárně pro uživatele návykových látek a jejich blízké

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

phone

567 310 987, 736 523 655

access_time

PO – PÁ 9-17

Dành cho người sử dụng ma túy và người thân của họ

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

phone

568 840 688

access_time

PO – PÁ 8-12

Dành cho người sử dụng ma túy và người thân của họ

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí