Quay lại bản đồ


phone

312 292 131

access_time

ČT 11 – 12

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-

phone

321 739 014, 321 739 014

access_time

ST 8-11

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-

phone

318 629 324, 724 322 265

access_time

PO  8 – 9.00

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-

phone

318 622 010

access_time

PO, ÚT, ST, PÁ 9-17

po předchozí telefonické domluvě

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

testy jsou určeny pro uživatele drog i širokou veřejnost

phone

318 622 010

access_time

PO – PÁ 9-17

theo thỏa thuận trước qua điện thoại

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm bệnh giang mai – miễn phí

Thử nghiệm VHB – miễn phí

Thử nghiệm VHC – miễn phí

các xét nghiệm dành cho người sử dụng ma túy và công chúng

phone

724 322 265

access_time

ÚT  11.30 – 12.30

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – 550,-

phone

603 478 707

access_time

PO – PÁ 8-16.30

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

služba je určena primárně injekčním uživatelům i široké veřejnosti

phone

734 316 541

access_time

PO, ST, PÁ: 9 – 16

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

phone

724 290 697

access_time

PO – PÁ 10-17

Dành cho người sử dụng ma túy và người thân của họ .

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí