Quay lại bản đồ


phone

724 810 125

access_time

ÚT 8-16

ÚT 14-17 tư vấn và thông báo kết quả

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – ano

phone

532 232 267

access_time

ÚT 10-17

ČT 9-11

PÁ 7-11

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

phone

724 180 136

access_time

ST 17-20

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí ,ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Testování pro ženy pracující v sexbyznysu

Xét nghiệm cho công chúng (xét nghiệm HIV nhanh):

středa 16 – 17, miễn phí, ẩn danh

phone

800 800 980

access_time

Tạm thời đóng cửa

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

phone

543 249 343, 775 889 919

access_time

PO – PÁ 9-17

ÚT po objednání

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí (Для лиц, употребляющих психоактивные вещества, и их близких),ẩn danh

phone

605711181

access_time

PÁ 7-15:30

sau khi đặt tại tel.:  605 711 181

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí

Chứng nhận không nhiễm HIV – ano

phone

731428359

access_time

PO – ÚT 13-17

PÁ 8-12

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí (ano pouze pro uživatele návykovývh látek),ẩn danh

phone

775 950 094

access_time

PO – PÁ 9-16

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí (pouze pro uživatele návykovývh látek, objednání),ẩn danh

phone

518611589

access_time

PO – PÁ 8-12

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí (pouze pro uživatele návykovývh látek),ẩn danh

phone

777 916 270

access_time

PO – PÁ 9-14

không cần đặt trước

opacity

Xét nghiệm HIV – miễn phí, ẩn danh

Xét nghiệm HIV – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B (VHB) – miễn phí

Xét nghiệm viêm gan siêu vi C (VHC) – miễn phí