Газрын зураг руу буцах


phone

800 144 444

access_time

ÚT 12:00 – 18:00

ST 7:30 – 12:30

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 600 Kč

phone

234 118 504

access_time

PO, ÚT, PÁ  8-11

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 550,-

 

phone

224 815 941

access_time

PO – PÁ 7 – 8.00

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 550,-

phone

800 800 980

access_time

PO 16-19

ST   9-12

ČT 15-18

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 350,-

phone

241 410 909, 603 291 593

access_time

Даваа гараг 10 – 16

Мягмар гараг 10 – 16

Лхагва гараг 10 – 16

Зөвхөн утсаар урьдчилан захиалсны үндсэн дээр: +420 241 410 909

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

phone

266 082 629, 266 082 777

access_time

PO – ÚT 7-12

ST 10-12

ČT – PÁ 7-12

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 600,-

phone

973 208 255

access_time

po objednání na hiv@uvn.cz

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ

phone

224 968 231

access_time

ČT 8-11

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ

Гепатитын В вирусний шинжилгээ

Гепатитын С вирусний шинжилгээ

s sebou kartičku pojištovny, testování není anonymní

phone

257 323 219, 724 018 298

access_time

PO – PÁ 8-13

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – na pojišťovnu při zdravotní indikaci a před nasazením PrEP 

Тэмбүүний шинжилгээ – na pojišťovnu při zdravotní indikaci a před nasazením PrEP

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – na pojišťovnu při zdravotní indikaci a před nasazením PrEP

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – na pojišťovnu při zdravotní indikaci a před nasazením PrEP

ХДХВ-ийн халдваргүй болох тухай гэрчилгээ – 600,-

PrEP – ano

* potřeba kartička zdravotní pojišťovny a občanský průkaz

phone

 777 180 187

access_time

ČT 16-20

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын В вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – үнэ төлбөргүй

Testování pro ženy pracující v sexbyznysu

Testování pro širokou veřejnost bezplatně aнэрээ хэлэх шаардлагагүй (rychlotesty na HIV)  – aktuální dny k dispozici na https://rozkosbezrizika.cz/testovani-verejnosti/

phone

283872186

access_time

ÚT 10-18

ČT 10-18

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

 

access_time

ÚT,ST, PÁ 14-19

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

603209948

access_time

PO, ST,PÁ 14-18

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

эрсдэлтэй мансууруулах бодис хэрэглэдэг хүмүүст

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

phone

774002235

access_time

ÚT, ČT 10-18

урьдчилан цаг захиалахгүйгээр

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

.

phone

605319926

access_time

PO – PÁ 13-18

Урьдчилан утсаар цаг захиалсны дараа

opacity

ХДХВ-ийн шинжилгээ – үнэ төлбөргүй, нэрээ хэлэх шаардлагагүй

Тэмбүүний шинжилгээ – na pojišťovnu při zdravotní indikaci a před nasazením PrEP

Гепатитын С вирусний шинжилгээ – na pojišťovnu při zdravotní indikaci a před nasazením PrEP